602 778 816
general Terms and conditions

OBC HODNÍ PODMÍNK Y

Provozovatel f itness centra FIT4LIFE,
Ing. Veronik a Pochylá,
se s ídlem Sadová 987, Uh. Hradiš tě 686 05,
provozovnou Tyr#3;ovo nám. 470 Uh. Hr adiště 686 01,
IČ 88680215,
DIČ CZ8854185076
e-mail: fit4li feuh@gmail.com,
tel.: 60277 88 16 (dále jen „Fitcentrum“),
vydává tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní; podmínky“):

I. 8;vodní ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží a služeb nabízených fitcentrem a blíže vymezují a upřes& #328;ují práva a povinnosti fitcentra a jeho zákazníků
2. Zákazník je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem (jak je specifikov25;n níže), které jsou uvedeny na internetové adrese (http://www.fit4life.cz/) a současně na recepci fitcentra.

II. Prodej zboží a služeb v obchodních prostorech fitcentra

1. Aktuální nabídka zboží a služeb fitcentra, včetně cen za dané služby a zboží, je k dispozici v obchodních prostorech fitcentra na adrese: fitness FIT4LIFE Tyršovo nám. 470, Uh. Hradiště, 686 01 1013 a současně na internetové adrese fitcentra.
2. Fitcentrum může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informová;n.
3. Zákazn& #237;k má možnost za zboží a služby platit prostřednictvím zákaznické karty, má-li na zákaznickém účtu uložen Deposit (jak je specifikován níže), a to alespoň ve výši odpovídající hodnotě kupovaného zboží nebo služby. Prostřednictvím zák aznické karty lze využít i další formy úhrady za zboží a služby, a to hotovost, platební kartu, benefitní zaměstnanecké poukazy v papírové či elektronické formě (např. volnočasové poukázky Sodexo a další), a benefitní programy (např. Multisport, Activepasas a další), podmínky využívání těchto benefitů si stanovuje aktuálně a zveřejňuje v prostorách fitcentra a na webových stránkách. Zákazník je povinen splnit podmínky stanovené fitcentrem pro čerpání benefitů (např. zřízení zákaznického účtu, vklad na deposit pro úhradu případných storno poplatků, v opačném případě není nákup ani využívání zbož;í nebo služeb prostřednictvím benefitů umožněn. 4. Zboží a služby lze Zákazníkovi prodat také bez použití zákaznické karty, resp. zřízení Zákaznického účtu, tedy na tzv. anonymní účet, v takovém případě jsou služby poskytovány v základní ceně a je možné využít pouze ty způsoby úhrady, které si určuje fitcentrum.

III. Zákaznický účet, depozit, členství, permanentka

1. Zákazník si zřizuje u fit centra zákaznický účet. Zákaznický účet bude Zákazníkovi zřízen po vyplnění registračního formuláře, a to s ohledem na povinná pole, a předání/doručení tohoto formuláře fitcentru. Zákaznický účet – registraci lze také zřídit online potvrzením aktivačního e-mailu. Po založení účtu si může Zákazník na zákaznický účet vložit peněžitou částku (dále jen „Deposit“), minimálně ve výši 300 Kč.
2. Vklad na Deposit se provádí úhradou v hotovosti, platební kartou na pokladně centra nebo prostřednictvím platební brány. Vklad na Deposit není možné učinit prostřednictvím benefitních poukazů. Deposit lze využít k úhradě veškerého zboží a služeb nabízených fitcentrem, mimo služby osobního trenéra. Dle výše dobitého kreditu v částce 1000 Kč a vyšší je Zákazník přiřazen do předem definované zákaznické skupiny poskytující slevové benefity na vybrané zboží a služby dle aktuálního ceníku fitcentra. Přiřazení odpovídající depositní skupiny se řídí vždy dle výše posledního vkladu na účet a zbývají cí nevyčerpaná částka na zákaznickém účtu je přiřazena do dané slevové skupiny. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu. O aktuální výši Depositu na zákaznickém účtu se může Zákazník informovat také v centru, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu. Fitcentrum zasílá automaticky na e-mail Zákazníka výpis o stavu Depositu a dále s předstihem 14 dnů informační e-mail o konci platnosti Depositu.
3. Vložený deposit je Zákazník povinen vyčerpat nejpozději do 3 měsíců, počítáno od okamžiku vložení příslušného Depositu. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost vloženého Depositu. Platnost depositu je možno prodlouži t vložením dalš;í finanční částky, min. 300 Kč. Celá zbývající výše Depositu bude přiřazena do slevové skupiny dle výše vkladu. Zakoupený Deposit není možné směnit zpět na peněžní prostředky a jakkoli vracet, to platí také v případě zrušení zákaznického účtu. Ve výjimečných případech na základě písemné žádosti klienta na e-mail fit4lifeuh@gmail.com.cz s odůvodněním a prokázá ním vážného důvodu může být Deposit zákazníkovi vrácen, výhradně pouze v hotovosti ve stanoveném termínu současně s vrácením či pové karty a výmazu účtu.
4. Fitcentrum dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu členství, tedy časové permanentky, která umožňuje Zákazníkovi využívání služeb fitcentra po určitou časovou h ranici za konkrétně vytvořených podmínek (např. roční, půlroční a měsíční permanentka do fitness apod.). Fitcentrum může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. Dále Fitcentrum může vyloučit některé z forem úhrady za služby. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasný;m a srozumitelným způsobem informován. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu, kde si lze ověřit platnost členstv í nebo se může Zákazník informovat také v centru, a to po předložen&# 237; příslušné zákaznické karty vztahující se k dan&# 233;mu účtu. Fitcentrum zasílá automati cky na e-mail Zákazníka s předstihem 14 dnů informační e-mail o konci platnosti členství.
5. Fitcentrum dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu permanentky na předem stanovenou či dohodnutou kombinaci služeb, příp. zboží fitcentra. Fitcentrum může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytován7;, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. Dále fitcentrum může vyloučit některé z forem úhrady za služby. O těchto dalšíc h podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu, kde si lze ověřit platnost permanentky ne bo se může Zákazní k informovat také v centru, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu. Fitcentrum zasílá automaticky na e-mail Zákazníka s předstihem 14 dnů informační e-mail o konci platnosti permanentky.
6. Zakoupenou permanentku je Zákazník povinen vyč;erpat do stanoveného data platnosti, které je Zákazníkovi sděleno při nákupu permanentky. Po uplynutí doby dle předchozr45;45;37; věty skončí platnost permanentky. Platnost permanentky není možné pr odloužit. Ve výjimečných případech na základě písemné žádosti klienta na e-mail fit4lifeuh@gmail.com s odůvodněním a prokázáním vážného důvodu může být platnost permanentky prodloužena.
7. Zákazník má mo&# 382;nost vstupovat na svůj zákaznický účet přes webové rozhraní na adrese fit4life.cz/ rezervace a prostř;ednictvím mobilní aplikace. Po přihlášení, které se uskuteční zadáním platného uživatelského jména a hesla, má Zákazník možnost rezervovat, a případně i hradit si jednotlivé služby, členství nebo permanentku. Dále je možné v zákaznickém účtu přes webové rozhraní administrovat zadané kontaktní údaje. Jestliže bude mít Zákazník jakékoli problémy s přihlášením na svůj zákaznický účet či s rezervací, informuje o t33;to skutečnosti bezodkladně recepci fitcentra.
8. Fitcentrum dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu služeb a zboží v recepci fitcentra FIT4LIFE. Fitcentrum může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování.

IV. Zákaznický identifikátor

1. Po zřízení zákaz nického účtu bude Zákazníkovi předána zákaznická karta, která slouží jako ident ifikátor k zákaznickému účtu. Zákaznická karta může být přiřazena pouze k pojmenovanému účtu, se kterým může disponovat výlučně osoba uvedená jako majitel této karty a/nebo jakákoli osoba, která má kartu v držení, pokud majitel karty požádá o její převedení do režimu „přenosná“ dle konkrétních podmínek fitcentra pro jednotlivé služby. Zákaznická karta b ude Zákazníkovi vystavena oproti poplatku 100,- Kč (vč. DPH), nevztahuje-li se na tento poplatek slevový benefit dle výše Deposit u. Fitcentrum má právo požadovat náhradu škody v případě poškození zákaznické karty.
2. V případě ztráty/odcizení zákaznické karty je Zákazní k po vinen co nejdříve kontaktovat Fitcentrum, aby tuto kartu zablokovala. Fitcentrum neodpovídá za případn é škody, které Zákazníkovi z důvodu ztráty/odcizení zákaz nické karty vz niknou.

V. Nákup služeb prostřednictv7;m přímé úhrady od zaměstnavatele

1. Fitcentrum umo82;ňuje zákazníkům nákup služeb také přímou úhradou za služby, poskytovanou zaměstnavatelem, na základě vystavené faktury. Konkrétní podmín ky pro využití služeb stanoví fitcentrum. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Takto uhrazené prostředky není možné vložit na Deposit Z ákazníka.

VI. Rezervace

1. Zákazník si může rezervovat aktivity fitcentra (dále jen „Rezervace“), pokud má u fitcentra zřízen zákaznický účet, na kterém je složen Deposit ve výši odpovídající ceně jednotlivé aktivity neb o tuto aktivitu p& #345;ímo hradí.
2. Rezervaci je možné učinit osobně na recepci fitcentra, a to na základě pře dložení; zák aznické karty a/nebo přes webové rozhraní po přihlá53;ení do zákaznického účtu a/nebo telefo nicky (po proveden& #237; ověřen& #237; identifikace Zákazníka).
3. Po provedení rezervace bude Zákazníkovi blokován deposit ve výši odpov37;dající ceně sportovní aktivity, s čímž Zákazník provedením rezervace souhlasí. Na tuto skutečnost bude Zákazník současně upozorněn před provedením rezer vace.
4. Rezervace se považuje za závaznou objednávku dané služby.
5. 11111fitcentrum stanoví storno poplatky pro jednotlivé služby individuálně. V případě sálových cvičení (např. TRX,bod ystyling, slimbox, jóga, bosu a další) :
Pokud Zákazník zruší svou rezervaci: /div>
a. více než 12 hodin před zahájením aktivity, není mu účtován storno poplatek;
b. 12 a méně hodin před zahájením akti vity, bude mu účtován storno poplatek v pevné částce 120 Kč.
V případě vyu žití uvolněného místa není storno poplatek účtován.
6. Rezervace může bý;t zrušena telefonicky na kontaktním telefonním čísle fitcentra, osobně na recepci fitcentra či elekt ronicky přes klientský účet. Ve všech přípustných formách storno rezervace je p& #345;ípadně storno poplatek účtován. V p& #345;ípadě chybné rezervace a jejího storna v časech, kdy je účtován storno poplatek, může Zákazn7;k podat písemnou žádost na e-mail fit4lifeuh@gmail.com o neúčtování storno poplatku za podmínky, že v daný den Zákazník absolvoval a řádně uhradil službu, která je předmě tem storno poplatku, a to v jiném čase. Fitcentrum posuzuje oprávněnost žádosti Zákazníka.

VII. Prodej zboží a služeb přes internet

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu fitcentra jsou považovány za závazné. Podáním objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s Reklamačním řádem a těmito Obchodními podmínkami, a že s oboj&# 237;m souhlasí.
2. Objednávka je závazným návrhem kupní smlouvy či smlouvy na dodání služby (dále jen „Smlouva“). Smlouva vzniká přijetím objednávky. Přijetím objednávky se rozumí zasl25;ní „Potvrzení přijetí k dalšímu zpracování“, které je zasíláno fitcentrem automaticky na e-mail Zákazníka a zároveň je uloženo v databázi fitcentra.
3. Smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce.
4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí, uvedených v příslušném formuláři, který se automaticky zobrazí na internetové s tránce souvi sející s koupí konkrétního zboží či s dodávkou konkrétní služby podle výběru Zákazníka. Místem dodání zbož;í je adresa fitcentra. Vlastnick33; právo ke zboží přechází na Zákazníka jeho převzetím od fitcentra po zaplace ní kupní ceny včetně d aně z přidan& #233; hodnoty. /div>
b>5. Před zasláním objedn25;vky fitcentru je Zákazníku um ožněno zkontrolovat a změnit údaje, které do objedn5;vky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé pi zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Zákazník společnosti kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.
6. Smlouvy jsou po svém uzavření fitcentrem archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze tomuto fitcentru. Způsob dodání zboží Zakoupené zboží si může Zákazník vyzvednout osobně na recepci fitcentra. V případě, že si objednané zboží Zákazník nepřevezme do šesti dnů od jeho zakoupení, pokud bude zboží připraveno fitcentrem k odběru, má fitcentrum právo odstoupit od Smlouvy. Platební podmínky
V internetovém obchodu (e-shopu) fitcentra existují následující volby způsobu platby za kupované zboží nebo služby: Platební kartou
Odstoupení od smlouvy
1. Zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí objednaného zboží. V případě, kdy je předmětem Smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta dle předchozí věty ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je třeba, aby Zákazník o svém odstoupení od smlouvy fitcentrum informoval, a to formou dopisu zaslaného prostřednictv ím provozovatele poštovních služeb na kontaktní adr esu fitcentra, nebo e-mailovou adresu: info@sportcentrummalenovice.cz nebo jiným vhodným způsobem (osobně ve fitcentru). Odstoupení od smlouvy je možné učinit i v poslední den čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy.
3. Pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy, vrátí mu fitcentrum bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, částku zaplacené kupní ceny za zboží, vč. DPH. Pro vrácení platby fitcentrum použije stejný platební prostředek, který použil Zákazník pro provedení počáteční transakce, pokud Záka zník v odstoupení od smlouvy neuvede jinak. Pro vrácení platby, kterou Zákazník provedl prostřednictvím platební karty, se použije platební prostředek, který Zákazník uvedl v odstoupení od smlouvy. V žádném případě tím Zákazníkovi nevzniknou další náklady.
4. Platbu fitcentrum Zák azníkovi vrátí po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-l i Zákazník, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
5. V případě odstoupení od smlouvy Zákazník vrátí fitcentru zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, bez známek opotřebování, pokud možno včetně originálního obalu a ve stavu, v jakém zbo& #382;í převzal. Zákazník be re na vědomí, že pokud zboží vrácené fitcentru bude nekompletní anebo bude ušpiněno, poškozeno, opotřebováno, částečně spotřebováno či jinak znehodnoceno, vzniká tím Zákazníkovi odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží. Fitcentrum má v tomto případě ná;rok na započtení škody vzniklé na zboží oproti hodnotě finanční částky, která má být Zákazníkovi z titulu odstoupení od smlouvy vrácena.
6. Zákazník nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Tyto náklady nese Zákazník rovněž v případě, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
7. Zákazník bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, za& #353;le zboží zpět na kontaktní adresu fitcentra nebo předá osobně na recepci centra.
8. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Zákazník odešle fitcentru zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
Reklamace
1. Př ípadné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu (e-shopu) fitcentra a právním řádem platný m v ČR.
2. Reklama69;ní řád internetov3;ho obchodu (e-shopu) fitcentra je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek.
Ostatn7; ustanovení
1. Fitcentrum si neúčtuje žádný poplatek za použití prostředků komunikace na dálku.
2. Ceny uváděné u jednotliv3;ch druhů zboží/služeb jsou platné k okamžiku odeslání objednávky Zákazníkem fitcentru.
3. Fitcentrum má právo na odstoupení od smlouvy v případě vyprodání či nedostupnosti objednaného zboží. V pří padě, že předmětné zboží již Zákazník uhradil, bude mu kupní cena vč. DPH vrá cena převodem na účet, ze kterého bylo zboží uhrazeno.
4. Odesláním elektronické objednávky Zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platno u cenu objednaného zboží (včetně DPH, přepravného či poštovného), uvedenou v katalogu internetového obchodu (e-shopu) fitcentra.

VIII. Ochrana osobních údajů

1. Při zpracování osobních údajů se fitcentrum řídí nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s oso bními údaji přizp& #367;sobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které je účinné od 25. 5. 2018 a je v šeobecně znám é pod zkratkou GDPR. Prohlá&# 353;ení o zpracování osobních údajů je k dispozici v sekci „Soukromí“ na adrese sportcentrummalenovice.cz/rezervac e.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky fitcentra jsou účinné od 1. 9. 2019 a jsou k dispozici na recepci fitcentra a na internetových stránkách fitcentra. Ing. Veronika Pochylá, provozovatel

REKLAMAČNÍ ŘÁD

FitcentrumFIT4LIFE,
provozovatel Ing. Veronika Pochylá,
se sídlem Sadová 987, Uh. Hradiště 686 05,
provozovna Tyršovo nám. 470, 686 01, Uh. Hradiště,
IČ 88680215,
DIČ CZ 8854185076,
e-mail fit4lifeuh@gmail.com,
tel.: 602 77 88 16 (dále jen „fitcentrum“ nebo „prodávající“),
vydává s účinností od 1. 9. 2019 tento reklamační řád pro účely prodeje zboží (dále jen „Reklamační řád“):

I. Všeobecná Ustanovení

1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek fitcentra. Reklamační řád stanovuje postup při reklamaci zboží či služeb zakoupených v rámci internetového prodeje nebo dobití kreditu na aktivity sportovního centra (dále jen „zboží“ či „výrobek“).
2. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu, mají přednost před definicemi pojmů v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, použije se definice pojmu uvedená v Obchodních podmínkách. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačním řádu či Obchodních podmínkách se vykládají ve významu podle platné právní úpravy České republiky.
3. Zákazník (dále také jako „kupující“) je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží či služby.

II. Reklamace

1. Prodávající odpovídá za vady zboží nebo služeb, které se projeví v zákonné záruční době, která počíná běžet ode dne převzetí zboží či poskytnutí služby (dále též jen jako „záruční doba“, „záruka“ nebo „doba odpovědnosti za vady“).
2. Dojde-li ke zrušení sportovní akce, na které si zákazník již zakoupil vstupenku, bude Zákazníkovi vráceno vstupné na základě zákazníkem uplatněné řádné reklamace.
3. Podmínkou platnosti záruky je, aby kupující v době jejího trvání a bez odkladu po zjištění vady zahájil reklamační řízení a vytkl vadu, kterou na zboží/službě shledal.
4. Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit doklad o koupi zboží/služby nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu.
5. Místem uplatnění reklamace je fitcentrum FIT4LIFE, přičemž reklamaci je možné uplatnit osobně ve fitcentru nebo poštou či emailem.
6. Záruka se nevztahuje na vady, na které byla poskytnuta sleva.
7. Tímto Reklamačním řádem nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Práva z vadného plnění je nutno uplatnit v souladu s příslušnými právními předpisy.
8. Uplatní-li kupující reklamaci a vytkne tak prodávajícímu vady na zboží/službě, sepíše o tom prodávající zápis, který obsahuje datum zahájení reklamačního řízení, specifikaci zboží/služby, označení vadné vlastnosti, způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím, termín vyřízení reklamace.
9. Kupující má právo na řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít.
10. Reklamační řízení musí být ukončeno do 30 dnů ode dne jeho zahájení, a to včetně odstranění vady, jejíž reklamace byla uznána, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Reklamační řízení musí být ukončeno vydáním rozhodnutí o reklamaci, ve kterém bude datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
11. Na dárky a bonusy, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatnit reklamaci.

Ing. Veronika Pochylá, provozovatel

prohlášení o zpracování osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých klienty FIT4LIFE a zájemci o naše služby a produkty.
2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.
3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto postupujeme při zpracování osobních údajů nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které je účinné od 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme.
4. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:

I. Obsah a účel dokumentu

II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

VI. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Ing. Veronika Pochylá,
IČ 88680215,
DIČ CZ8854185076
se sídlem Sadová 987,
686 05, Uh. Hradiště,(dále jen „Správce“),
jsem zapsaná v živnostenském rejstříku,
kontaktní e-mail: fit4lifeuh@gmail.com,
kontaktní telefon: +420 774 033 877, 602 77 88 16,
naše webové stránky: www.fit4life.cz

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním registračního formuláře na recepci fitcentra nebo vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na našem webu, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s dodáním zboží, poskytnutím služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB, wats up, messenger). Zpracováváme i údaje, které sami zveřejníte na internetu a zejména na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram) a údaje z veřejných rejstříků (zvláště pro uvedení či kontrolu vašich identifikačních údajů do smluv). Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme pouze s vaším souhlasem. Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bychom vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni poskytnout službu (např. registrace ve fitcentru pro získání slevy ze základní ceny, zde jsou určité vstupní údaje nezbytné, přístup do online rezervací) nebo dodat objednané zboží (např. pokud jej máme zasílat na konkrétní adresu, a tu byste například neuvedli), na to vás vždy předem upozorníme. Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, ve kterém tak přímo ukládá zákon. Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ nebo může jít o zvláštní kategorii údajů, tzv. citlivé údaje, pro jejichž zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky. A. Běžné osobní údaje, které zpracováváme: Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, IČ, telefonní číslo, e-mail, IP adresu, informace o objednaném zboží či službách, informace o tom, jaké zboží či služby jste si od nás koupili, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli, pohlaví, fotografie, fotografie z našich živých setkání / videozáznamy z těchto akcí/. B. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme: Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností
Abychom vás mohli registrovat v databázi fitcentra, vytvořit vlastní online účet, umožnit vám využívat rezervační systém, a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, IČ, telefonní číslo, e-mail. Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být dodání služeb nebo zboží. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít také o registrační formulář. K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.
B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje: takové údaje nezpracováváme. Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.
C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby
Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:
• Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.
• Oprávněným zájmem je dále přímý marketing.
Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: jméno, příjmení, e-mail. Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit, a to způsobem, uvedeným v mailu. Pokud bychom pro zaslání naší nabídky nebo informací o novinkách používali klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu skype, messenger, i zde budeme respektovat, pokud nám dáte vědět, že si další kontakt nepřejete.
D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu
Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich služeb/produktů. Váš souhlas budeme k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejste našim klientem. Pokud nám mimo to udělíte i další souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje i k zasílání nabídky služeb/produktů našich obchodních partnerů. Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.
Aktuální seznam zpracovatelů: INSPIRE CZ, IČ 262 74728.
Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům
Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.
B. Právo na opravu osobních údajů
Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).
C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)
V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).
D. Právo na omezení zpracování
V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
E. Právo na přenositelnost údajů
Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.
F. Právo vznést námitku
V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.
G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu fit4lifeuh@gmail.com. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku

VI. Jen si dovolujeme upozornit,

že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.
Žádáme vás o tyto souhlasy:
1. souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR
2. souhlas se zasíláním reklamních sdělení Souhlasy jsou uděleny na dobu 6 let.
Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.fit4life.cz/onlinerezervace.
Toto znění je účinné od 25. 5. 2018.